Netwerk inzicht data verplichte zorg

Het doel van het lerend netwerk is om met relevante procesgegevens inzicht te creëren in de mate waarin verplichte zorg wordt toegepast. Dit inzicht geeft ondersteuning aan organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid dat gericht is op het voorkomen en verminderen van verplichte zorg.

Wat kan een deelnemende organisatie verwachten?
Ieder kwartaal verzamelt GGZ Dataportaal de gegevens van de deelnemende organisaties die ieder hun eigen rapportage ontvangen. De rapportage geeft inzicht in de inzet van verplichte zorg door de tijd en geeft de mogelijkheid om de eigen organisatie te vergelijken met het gehele netwerk. De rapportages zijn visueel aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en makkelijk te interpreteren. De bevindingen worden vier keer per jaar besproken in netwerkbijeenkomsten waarin met elkaar geleerd wordt. Een gebruikersraad geeft input voor de opzet en inhoud van de dataset en de rapportage.

Nieuwe fase lerend netwerk Inzicht in data
Het netwerk gaat een nieuwe fase in omdat er gekozen is voor het gebruik van een aangepaste dataset. Het netwerk is een jaar geleden gestart met een dataset waarin definities nog verschillend geïnterpreteerd werden. Er is toen voor gekozen toch te starten en de dataset te herzien waar nodig, op advies van de gebruikersraad. De gebruikersraad heeft het netwerk geadviseerd de dataset aan te passen om data uniformer te maken. Het netwerk heeft dit advies overgenomen, de nieuwe dataset wordt uitgetest en geoptimaliseerd. Het gebruik van deze nieuwe dataset is een belangrijke stap om het inzicht in data verder te verbeteren. Dit om organisaties nog beter te ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van beleid voor het voorkomen en verminderen van verplichte zorg.

Aanpassingen dataset: De vragen over het aantal patiënten met een verplichte zorg maatregel zijn gewijzigd, er wordt nu gevraagd hoeveel maatregelen er zijn gestart in de betreffende periode. Voor de HIC-afdelingen wordt nu ook het aantal gestarte opnames gevraagd. Voor HIC en overige klinische afdelingen wordt per type insluiting nu ook vastgelegd hoeveel interventies er zijn gedaan. Er  zijn vragen toegevoegd: aantal patiënten met een gestarte zorgmachtiging, zonder vorm van verplichte zorg en aantal gestarte opnames op klinische afdelingen. Download de nieuwe dataset.

Netwerkbijeenkomst 23 april 2024
Een analyse van aangeleverde data en diverse stellingen over het thema ‘Insluiting’ zijn besproken. Het netwerk heeft stilgestaan bij de verschillen tussen een extra beveiligde kamer (EBK), separeer en een afzonderingsruimte, en gediscussieerd over hoe deze zich verhouden tot de inzet van een Intensive Care Unit (ICU). Het netwerk is van mening dat er een wezenlijk verschil is tussen een EBK, separeer en afzonderingsruimte, maar dat ze alle drie gaan over insluiting en de verschillen voor het verzamelen van data over insluiting minder relevant zijn. Afzondering in een ICU wordt als een duidelijk andere interventie gezien. De discussie ging over de inhoud en kwaliteit van zorg en de wijze waarop de juiste data kan worden verzameld.

Daarnaast heeft een organisatie kennis gedeeld over hoe zij verplichte zorg evalueren. Ook was er een presentatie over hoe een organisatie het proces van dataverzameling en terugkoppeling heeft vormgegeven.

Vervolg
Op 25 juni (online) en 8 oktober (op locatie in Utrecht) staan de volgende bijeenkomsten van het lerend netwerk gepland. Er doen inmiddels 16 instellingen mee aan het lerend netwerk Inzicht data verplichte zorg.

Netwerkbijeenkomst 16 januari 2024
Tijdens deze online netwerkbijeenkomst is gesproken over hoe er meer verbinding kan komen tussen de gebruikersraad en het netwerk. Ook zijn er voorbeeldrapportages getoond over hoe op anonieme wijze data van een organisatie vergeleken kan worden met de data van andere organisaties. Op het NVvP congres op 10 april organiseert het netwerk een discussieronde zodat andere organisaties kennis kunnen maken met de activiteiten van dit netwerk.

Netwerkbijeenkomst 12 oktober 2023
Bij de netwerkbijeenkomst waren 15 deelnemers, behandelaren en data- en kwaliteitsadviseurs, aanwezig. Deelnemers waren enthousiast over de inzichten die getoonde data op basis van hun eigen aangeleverde gegevens en de koppeling met CBS data gaven. De verschillen in data tussen de organisaties gaven aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over de oorzaken en zo van elkaar te leren.

Eerste netwerkbijeenkomst mei 2023
Onder leiding van voorzitter Mark de Jong, psychiater bij Yulius en gepromoveerd op het onderwerp terugdringen van verplichte opnames, is dit netwerk van start gegaan. Tijdens de bijeenkomst is het netwerk in gesprek gegaan over verplichte zorg, de registratie van verplichte zorg en de door het netwerk verzamelde data uit de pilotronde (Q4-2022).

Contact 
Wil je als organisatie deelnemen aan dit netwerk? Neem dan contact op met Markus van der Burgh