De toegankelijkheid van de mentale gezondheidszorg verbeteren door samen te leren van data

Acht ggz-instellingen vormen samen het lerend netwerk Toegankelijke mentale gezondheidszorg, met als doel de toegankelijkheid van de mentale gezondheidszorg te verbeteren. De deelnemers hebben het afgelopen jaar hun eigen initiatieven op dit gebied gedeeld en geleerd van onderlinge verschillen.

Belang van netwerkzorg
Binnen het netwerk is men het eens over het belang van netwerkzorg en dat ggz-instellingen de toeleiding tot zorg niet alleen kunnen verbeteren. Samenwerkingsafspraken tussen de ggz, het medisch en sociaal domein én een gedeelde visie zijn cruciaal om tot een goede samenwerking te komen. Daarnaast is er binnen de ggz de overtuiging dat men de verkenning vanuit een breder kader kan doen, waarbij niet de diagnose maar de hulpvraag centraal staat.

De initiatieven hebben allen hetzelfde doel, maar verschillen onderling veel. Om de effecten van deze verschillen in kaart te brengen, wordt data over het proces van toeleiding en de uitkomsten verzameld en geanalyseerd. Daarnaast wil het netwerk met en van elkaar leren over thema’s, zoals de impact op scholing en training van professionals en het organiseren van regionale samenwerking en passende matching.

Leren van data
Het proces van toeleiding is opgedeeld in fasen. Voor de fasen Initiatie (hulp)vraag, Verkenning en Matching wordt data verzameld en geanalyseerd om de effecten in kaart te brengen. Met de uitkomsten wil het lerend netwerk een bijdrage leveren aan hoe de toeleiding naar mentale gezondheidszorg het best georganiseerd kan worden.

Initiatie (hulp)vraag
Wie de aanvraag tot een verkenning doet, verschilt per instelling en regio. Een aantal deelnemers van het netwerk laat de huisarts de verwijzer naar het verkennend gesprek zijn; andere deelnemers laten ook het sociaal domein verwijzen of er is een vrije inloop voor mensen. Voor deze fase wordt onderzocht wat het effect is van wie de aanvraag doet. Welk effect heeft bijvoorbeeld de persoon die de hulpvraag uitvoert, de huisarts, het sociaal domein of regiebehandelaar (ggz), op de tevredenheid van de cliënt en het aantal verwijzingen naar de ggz?

Verkenning
De verkenning van de hulpvraag kan gedaan worden door de huisarts, POH-GGZ, professionals in het sociaal domein of de regiebehandelaar in de ggz. Voor deze fase wordt onderzocht of het aantal gesprekken en wie het voert, effect heeft op de uitkomst van de verkenning.

Matching
De Matching-fase gaat om de wijze waarop tot passende zorg wordt gekomen. Wat is het passende aanbod van hulp, binnen en buiten het medisch domein, nadat de vraag van de patiënt in beeld is gebracht? Voor deze fase wordt onderzocht welke regionale samenwerkingsvormen er zijn en hoe deze bijdragen aan de mate waarin een patiënt op de juiste plek terecht komt. En wat is het effect op de tevredenheid van cliënten en professionals?

Datamodel
Alle relevante proceskenmerken en uitkomstmaten van dit datamodel, zoals wie de verkenning heeft geïnitieerd; wie de verkennende gesprekken heeft uitgevoerd; hoeveel gesprekken er zijn gevoerd om tot een advies te komen; wachttijden; aantal verwijzingen binnen en buiten de ggz, en tevredenheidscijfers worden vanaf Q4-2023 t/m Q4 2024 verzameld. Het datamodel is ook te gebruiken voor andere organisaties.
Download het datamodel.

Bekijk meer van netwerk Toegankelijke mentale gezondheidszorg