Verbetersignalement Zinnige Zorg psychose

In het kader van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut Nederland (ZINL) is het rapport ‘Verbetersignalement Psychose’ geschreven. In de Zinnige Zorg trajecten brengt ZINL in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed, in de praktijk wordt geleverd. Dit onderzoek heeft in nauwe samenwerking met het veld plaatsgevonden en bracht naar voren dat de praktijk bij behandeling van mensen met een psychose meer afwijkt van de zorgstandaard Psychose dan gewenst. Eén van de speerpunten in het Verbetersignalement is om meer mensen met psychose met cognitieve gedragstherapie (CGT) te behandelen.

Behandelaar en patiënt in gesprek

CGT effectief bij verminderen klachten en voorkomen opnames
Voor mensen met een psychose wordt standaard CGT aanbevolen, omdat het effectief is in het verminderen van de psychotische klachten en het voorkomen van opnames. Het onderzoek liet echter zien dat naar schatting slechts 10 tot 25% van de patiënten een behandeling met CGT ontvangt. Slechts een klein gedeelte van hen ontving de minimaal aanbevolen 16 sessies.

Voor onder andere CGT bij psychose ligt een landelijk plan van aanpak dat wordt getrokken door P3NL en de Nederlandse ggz. Dit plan van aanpak bevat zowel verbeteracties op het gebied van het creëren van de juiste randvoorwaarden, als acties gericht op de klinische praktijk. In het plan van aanpak is het verbeterdoel verder geconcretiseerd naar: landelijk krijgt 50% van de mensen met een psychose een CGT behandeling voor eind 2025. Het lerend netwerk CGT bij psychose levert hier een actieve bijdrage aan door binnen instellingen